KVKK Hakkında

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat çerçevesinde, aşağıdaki hususlarda tarafınızın aydınlatılması yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Konuya ilişkin haklarınızı tam olarak anlayabilmek ve kullanabilmek için aşağıdaki bilgileri dikkatle okumanızı tavsiye ederiz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) hükümleri ve bağlı mevzuat gereği Şirketiniz ad ve hesabına hareket eden gerçek kişilere ait kimliği belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgi, Kişisel Veri olarak nitelendirilmekte ve Veri Sorumlusu sıfatıyla Paytrek Ödeme Kuruluşu Hizmetleri A.Ş. (Paytrek) tarafından aşağıda açıklandığı kapsamda ve mevzuat tarafından çizilen sınırlar çerçevesinde işlenmektedir. Ancak, Kanunun 6. maddesi kapsamındaki özel nitelikli kişisel veriler Paytrek tarafından hiçbir şekilde işlenmemektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi, bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

a) Veri Sorumlusu

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Paytrek Ödeme Kuruluşu Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

b) Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Paytrek tarafından edinilen kişisel veriler aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Aktarım Yerleri ve Aktarım Amaçları

İşlenen kişisel veriler, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Paytrek tarafından sunulan hizmetlerin gerektiği gibi yerine getirilmesi amacıyla Paytrek'in hizmet alımı yaptığı her türlü gerçek ve tüzel kişiye işlemin niteliğinin gerektirdiği asgari düzeyde olmak kaydıyla aktarılabilecektir. Ayrıca, ilgili mevzuat uyarınca kişisel verileri isteme yetkisi olan resmi kurum ve kuruluşlar ile bankalar ve diğer finansal kuruluşlar ile de bilgi paylaşımı yapılabilecektir.

Kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan "bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak'' hukuki sebebine dayanılarak, alınan dış hizmetin ifası amacıyla aktarılacaktır.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde; Şirketimiz, Ortaklarımız, ve işbirliği yaptığımız ya da sözleşme ilişkisi bulunan çözüm ortaklarımız gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanabilir.

Kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan "bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak" hukuki sebebine dayanılarak otomatik olarak ve gerektiğinde manuel yolla işlenmektedir.

d) Diğer Haklar

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında, Paytrek ile Üye İşyeri arasında imzalanan sözleşmeler çerçevesinde edinilen kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesine ilişkin olarak Paytrek'a başvurarak kullanabileceğiniz haklar aşağıdaki şekildedir.

6698 Sayılı Kanun md. 11'de belirtilen haklarınızdan herhangi birini kullanmaya yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Yeşilce Mah. Destegül Sok. Bina No:1/1 Kapı No:3 Çınar Plaza Kat 2, 4.Levent, İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, iadeli taahhütlü posta ile iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK'da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak göndererek de taleplerinizi iletebilirsiniz. Talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Başvurunuzda;

bulunması zorunludur.

Başvurularınız talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde cevaplandırılacaktır. Verilecek cevabın bir maliyet gerektirmesi halinde ilgili düzenlemeler çerçevesindeki sınırlar kapsamında bir ücret talep edilebilecektir.

Başvurularınız için iletişim adresleri aşağıdaki şekildedir.

ŞİRKET ADRESİ : Yeşilce Mah. Destegül Sok. Bina No:1/1 Kapı No:3 Çınar Plaza Kat: 2, 4. Levent, İstanbul

KVK E-POSTA ADRESİ : [email protected]

Paytrek Ödeme Kuruluşu Hizmetleri Anonim Şirketi

KVK Politikası

KVK Bilgilendirme Metni

Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Bilgi Güvenliği Politikası