Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası

AMAÇ

Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası, Paytrek Ödeme Kuruluşu Hizmetleri A.Ş. ("Paytrek" veya "Şirket") tarafından; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu Kanun gereği çıkarılan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde bu Politika'da belirtilen kişiler tarafından yürütülecek ve ancak Paytrek KVK yetkilisi tarafından yönetilecek, denetlenecek ve gerektiğinde güncellenecek olan süreçlere ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere hazırlanmıştır.

KAPSAM

Bu Politika, Paytrek tarafından elektronik ve fiziki ortamlarda işlenen tüm kişisel verilerin saklanmasına ve imhasına ilişkindir.

Bu Politika, KVKK, ikincil düzenlemeleri ve ilgili diğer yasal düzenlemeler ile bu alandaki uluslararası düzenleme ve yol gösterici diğer belgeler ışığında hazırlanmıştır.

TANIMLAR

Bu Politikada geçen teknik ve hukuki kavramların tanımları aşağıdaki gibidir:

ifade eder.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANDIĞI KAYIT ORTAMLARI

Paytrek, ödeme kuruluşu sektöründeki ticari faaliyetlerini yerine getirirken elde ettiği kişisel verilerin işlenme amaçları için gerekli olan azami sürelere ve kanuni sürelere uygun olarak saklamak amacıyla;

Kayıt Ortamları

Basılı / Fiziksel

Elektronik / Dijital

Kağıt ve Klasörler

Sunucular (Etki alanı, yedekleme, e-posta, veritabanı, web, dosya paylaşım, vb.)

Dosyalar

Çıkartılabilir bellekler ve optik diskler

Yazılı, basılı, görsel ortamlar

Yazılımlar

Arşiv vb.

Kişisel bilgisayarlar ve mobil cihazlar

 

Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi vb.

kayıt ortamlarını kullanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASINI VE İMHASINI GEREKTİREN HUKUKİ, TEKNİK VE DİĞER SEBEPLER

Paytrek, KVKK ve Yönetmelik hükümleri gereğince aşağıda belirtilen hallerden birinin gerçekleşmesi halinde, ilgili kişilerin kişisel verilerini silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanı seçerek imha eder.

Paytrek, işlediği kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemleri kayıt altına alır ve söz konusu kayıtlar, Paytrek tarafından bu yöndeki diğer hukuki yükümlülükleri hariç olmak üzere en az üç (3) yıl süreyle saklanır.

Kişisel Veri İşleme Şartlarının Ortadan Kalkması

Paytrek, kişisel verilerin, işlendikleri amaç için gerekli olan azami sürelere ve mevzuatla ilgili yasal sürelere uygun bir şekilde işlenmesinden ve bu konuda gerekli tedbir ve önlemlerin alınmasından sorumludur.

Paytrek,

halinde, ilgili kişisel verilerin işlenme faaliyetine devam edilmemesi ve derhal bulunduğu kayıt ortamından bu Politikaya, KVKK ve Yönetmeliğe uygun bir şekilde imha edilmesinden sorumludur.

İlgili Kişinin Talep Etmesi

İlgili kişi, KVKK'nın 13. maddesi kapsamında Paytrek'e başvurarak kendisine ait kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme hakkına sahiptir. İşbu hallerde, öncelikle silme ve yok edilmesi talep edilen kişisel veriler için Politika'nın ilgili maddesinde sayılan işlenme şartlarının ortadan kalkıp kalkmadığı tespit edilmelidir. Kişisel veri işleme şartlarının tamamen ortadan kalktığı hallerde, Paytrek, ilgili kişinin talebini en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır ve ilgili kişiye bilgi verir.

Talep konusu kişisel veriler Paytrek tarafından üçüncü kişilere aktarılmış ise, bu talep üçüncü kişiye bildirilir ve Paytrek üçüncü kişinin bu Yönetmelik kapsamında gerekli işlemleri yapmasını temin eder.

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE SAKLANMASI, HUKUKA AYKIRI OLARAK İŞLENMESİ VE ERİŞİLMESİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

Faaliyet gösterdiği ödeme hizmetleri sektörü sebebiyle PCI DSS sertifikalı olan Paytrek'in veri güvenliği konusunda farkındalık düzeyi oldukça yüksek olup veri güvenliğini sağlamak için gereken tüm idari ve teknik tedbirleri PCI DSS düzeyinde alır.

Teknik Tedbirler

Paytrek, KVK mevzuatı uyarınca kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli önlemler alır:

İdari Tedbirler

Paytrek, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla idari tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu tedbirlerden bazılarına örnek mahiyetinde aşağıda yer verilmektedir:

KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA UYGUN OLARAK İMHA EDİLMESİNE YÖNELİK TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

Paytrek, işlediği kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesinde KVKK'nın 4. maddesindeki genel ilkeler ile 12. maddesi kapsamında alınması gereken teknik ve idari tedbirlere, ilgili mevzuat hükümlerine, Kurul kararlarına ve kişisel veri saklama ve imha politikasına uygun hareket etmektedir.

Paytrek, KVK Kurulu tarafından imha yöntemine ilişkin alınan bir karar bulunması halinde doğrudan ilgili kararı ve gerekmesi halinde aşağıdaki yöntemlerden bir veya birden fazlasını uygular.

İmha işleminin, ilgili kişinin talebi doğrultusunda gerçekleşmesi halinde Paytrek uyguladığı imha yöntemini gerekçesiyle birlikte ilgili kişiye bildirir.

Kişisel Verilerin Silinmesine Dair Yöntemler

Kişisel verilerin silinmesi işleminde Paytrek'in izlemesi gereken süreç aşağıdaki gibidir;

Paytrek, kişisel verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesini sağlamak amacıyla aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla bazı idari ve teknik tedbirler almaktadır:

Basılı Ortamda Tutulan Verilerin Silinmesine Yönelik Yöntemler

Paytrek, basılı ortamda bulunan kişisel verileri karartma yöntemi kullanarak silmektedir.

Elektronik Ortamda Tutulan Verilerin Silinmesine Yönelik Yöntemler

Paytrek, elektronik ortamda işlediği kişisel verileri aşağıdaki yöntemleri dikkate alarak silmektedir;

Verinin Saklandığı Ortam

Silme Yöntemi

Veri Tabanları

 • Kişisel veri içeren satırlar veri tabanı komutları ile (delete, vb.) silinmelidir.

 • İlgili kullanıcının, rol ve izin ataması değiştirilerek veri tabanına erişimi engellenmelidir.

Merkezi Sunucu

 • İşletim sistemindeki "sil komutu" ile kişisel veri içeren dosyalar silinmektedir.

 • İlgili kullanıcının, kişisel veri içeren dosyanın bulunduğu dizin üzerindeki erişim hakları kaldırılmalıdır.

Taşınabilir Cihazlar (USB, Hard disk, CD, DVD vb.)

 • Kişisel verilerin bulunduğu dosyalar şifreli olarak saklanmalı ve ilgili kullanıcın dosyaya erişimi engellenmelidir.

 • Kişisel verilerin bulunduğu dosyalar uygun yazılımlar kullanılarak silinmelidir.

Bulut Çözümleri

 • Bulut sistemindeki veriler silme komutu verilerek silinmelidir.

 • Anılan işlem gerçekleştirilirken ilgili kullanıcıya bulut sistemi üzerinde silinmiş verileri geri getirme yetkisi verilmemelidir.

Kişisel Verilerin Yok Edilmesinde Kullanılan Yöntemler

Paytrek, kişisel verilerin yok edilmesi hususunda gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür.

Paytrek, kişisel verilerin yok edilmesi için, verilerin bulunduğu tüm kopyaları tespit eder ve kişisel verilerin bulunduğu sistemlerin türüne göre aşağıda yer verilen yöntemlerden bir ya da birkaçının kullanılmasıyla tek tek yok edilmesini sağlar:

Basılı Ortamda Tutulan Verilerin Yok Edilmesinde Kullanılan Yöntemler

Paytrek, bu ortamda tutulan kişisel verileri kağıt imha veya kırpma makinaları ile anlaşılmaz boyutta, mümkünse yatay ve dikey olarak, geri birleştirilemeyecek şekilde küçük parçalara bölmek suretiyle yok eder.

Elektronik Ortamda Tutulan Verilerin Yok Edilmesinde Kullanılan Yöntemler

Paytrek, kişisel verileri bulunduğu sistemlerin türüne göre, aşağıda yer alan yöntemlerden bir veya birkaçını kullanarak yok eder:

Verinin Saklandığı Ortam

Yok Etme Yöntemi

Çevresel Sistemler (Ağ cihazları, flash tabanlı ortamlar, optik sistemler, sim kart ve sabit hafıza alanları vs.) ve Yerel Sistemler

 • De-manyetize etme yöntemi ile aygıtın üzerindeki veriler okunamaz hale getirilir.

 • Kişisel veri içeren cihazlar; yakma, küçük parçalara ayırma, eritme gibi fiziksel işlemlerle yok edilir.

 • Özel yazılımlar ile var olan verilerin üzerine rastgele veri girişi yapılması yöntemiyle eski verilerin kurtarılmasının önüne geçilir.

Bulut Ortamları

 • Söz konusu sistemlerde yer alan kişisel verilerin depolanması ve kullanımı sırasında kriptografik yöntemlerle şifrelenmektedir. Bu ortamda bulunan kişisel veriler böylelikle şifre anahtarlarının yok edilmesi suretiyle yok edilir.

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesine Yönelik Yöntemler

Paytrek, saklama süresi sona eren kişisel verileri anonim hale getirmekte, kişisel veri ile ilgili kişi arasındaki bağı koparmakta ve bu sayede ilgili kişinin tespit edilmesini engellemektedir.

Anonim hale getirme işlemleri kapsamında, Paytrek tarafından benimsenen ve kullanılan tekniklerden bazıları şu şekildedir:

Maskeleme

Bu yöntem, kişisel veri niteliğindeki bir bilginin, belirli alanlarının kaldırılarak veya değiştirilerek ilgili kişi ile bağının kesilmesini ifade eder. Paytrek, ödeme hizmetleri sektöründe gerçekleştirdiği faaliyetler ve PCI DSS doğrultusunda kişisel verileri yıldızlayarak işlemektedir. ("**n* ****n: Değerli bir kurum" gibi)

Değişkenleri Çıkartma

Bu anonim hale getirme yönteminde değişkenlerden bir veya birkaçı bir sütun halinde tablodan çıkartılmakta ve bu sayede ilgili kişinin tespit edilebilmesi güçleşmektedir. Bu yöntem değişkenin kamuya ifşa edilmeyecek derecede hassas bir veri olması veya değişkenin yüksek dereceli bir tanımlayıcı olması durumlarında kullanılmaktadır.

Kayıtları Çıkartma

Bu yöntemde veri kümesinde yer alan ve tekillik teşkil eden bir satırın çıkartılması ile anonimlik kuvvetlendirilmektedir. Örneğin, bir anket çalışmasına katılmış olan ve cinsiyeti kadın olan tek bir kişi bulunmakta ise bu kişiye ait satır veri kümesinden çıkartılarak veri kümesine dair üretilebilecek varsayım ihtimali düşürülmektedir.

Rastgeleleştirme

Rastgeleleştirme, veri karması ve gürültü eklenmesi gibi, veri ile ilgili kişi arasındaki bağı tamamen kaldırmayan fakat verinin doğruluğunu azaltmak suretiyle zayıflatan birtakım yöntemleri kapsamaktadır.

Veri Karması

Bu yöntemde, belirli bir veri kümesindeki bazı bilgiler söz konusu küme üzerinde gerçekleştirilecek incelemeyi etkilemeyecek şekilde karıştırılmaktadır. Örneğin, çalışanların yaş ortalaması alınmak istenen bir departmanda, çalışanların yaşlarını gösteren değerlerin birbiriyle değiştirilmesi suretiyle veri karması yapılabilecektir.

Gürültü Eklenmesi

Bu yöntem ile veri kümesinde yer alan değer, ekleme veya çıkarma işlemi ile belirlenen ölçüde değiştirilmektedir. Örneğin, veri kümesinde yer alan her bir yaş değerine beş (5) eklenmesi sonucunda bu yaş değeri değiştirilmiş ve yeni değerler oluşturulmuştur.

Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İmhası İçin Alınan Tedbirler

Paytrek, işlediği kişisel verilerin imhasını hukuka uygun olarak gerçekleştirmeye dikkat etmekte ve bu kapsamda teknik ve idari tedbirler almaktadır. Bu tedbirlerden bazılarına örnek mahiyetinde olacak şekilde aşağıda yer verilmektedir. Bu kapsamda,

sağlamaktayız.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHA SÜREÇLERİNDE YER ALAN KİŞİLER VE SORUMLULUKLARI

Adı Soyadı

Unvan

Birim / Departman

Görev Tanımı

Emre Ozan Ünaldı

Uyum Görevlisi

Uyum Birimi

Veri Sorumlusu

SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİNİ GÖSTEREN TABLO

Paytrek kişisel verileri; kişisel veri grubu, veri saklama ortamı, saklama süresinin başlangıcı, sonu ve toplam saklanacak süre, ilgili yasal düzenlemeler gibi unsurları göz önünde bulundurarak saklamaktadır.

Kişisel Veri Kaynağı

Süre

Yasal Dayanak

Çağrı Merkezi Ses Kayıtları

3 Yıl

6563 Sayılı Kanun ve İlgili Mevzuat

Muhasebe ve Finansal İşlemlere İlişkin tüm Kayıtlar

10 Yıl

6102 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun

Çerezler ve Log Kayıtları

6 Ay – En Fazla 2 Yıl

5651 Sayılı İnternet Kanunu

Ticari Elektronik Mail Onay Kayıtları

Onayın geri alındığı tarihten itibaren 1 Yıl

6563 Sayılı Kanun ve İlgili Mevzuat

Çevrim içi Ziyaretçilere İlişkin Trafik Bilgileri

2 Yıl

5651 Sayılı Kanun

Müşterilere İlişkin Kişisel Veriler

6563 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde ise 3 yıl , Hukuki ilişki son erdikten sonra 10 Yıl.

6563 Sayılı Kanun, 6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun, 6502 Sayılı Kanun

Tedarikçilere İlişkin Kişisel Veriler

Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 Yıl

6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun ve 213 Sayılı Kanun

Kişisel Verileri Koruma Kurulu İşlemleri

10 Yıl

KVKK Tarafından Yayınlanan Kişisel Verileri Koruma Kurumu Kişisel Veri Saklama Ve İmha Politikası

Sözleşmeler

Sözleşmenin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl

KVKK Tarafından Yayınlanan Kişisel Verileri Koruma Kurumu Kişisel Veri Saklama Ve İmha Politikası

Kurum İletişim Faaliyetleri

Faaliyetin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl

KVKK Tarafından Yayınlanan Kişisel Verileri Koruma Kurumu Kişisel Veri Saklama Ve İmha Politikası

İnsan Kaynakları Süreçleri

Faaliyetin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl

KVKK Tarafından Yayınlanan Kişisel Verileri Koruma Kurumu Kişisel Veri Saklama Ve İmha Politikası

Donanım ve Yazılıma Erişim Süreçleri

2 Yıl

KVKK Tarafından Yayınlanan Kişisel Verileri Koruma Kurumu Kişisel Veri Saklama Ve İmha Politikası

Ziyaretçi ve Toplantı Kullanıcıların Kaydı

Etkinliğin Sona ermesinden İtibaren 2 Yıl

KVKK Tarafından Yayınlanan Kişisel Verileri Koruma Kurumu Kişisel Veri Saklama Ve İmha Politikası

Kamera Kayıtları

2 Yıl

KVKK Tarafından Yayınlanan Kişisel Verileri Koruma Kurumu Kişisel Veri Saklama Ve İmha Politikası

İş Kanunu Kapsamında Saklanan Veriler (Örn. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötüniyet tazminatı, eşit davranma ilkesine aykırılık tazminatına konu olabilecek bilgiler, bordro kayıtları, yıllık izin gün sayısı vb.)

İş İlişkisinin sona ermesinden itibaren 5 Yıl

4857 Sayılı İş Kanunu ve İlgili Mevzuat

İş Kanunu Kapsamında Saklanan Özlük Dosyasına İlişkin Veriler

İş İlişkisinin sona ermesinden itibaren 10 Yıl

4857 Sayılı İş Kanunu ve İlgili Mevzuat / 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu

İş Kanunu Kapsamında Saklanan Verilerden Sendikal Tazminata Konu Olabilecek Veriler (Örn: Performans kayıtları, disiplin cezaları, fesih evrakları vb.)

İş İlişkisinin sona ermesinden itibaren 10 Yıl

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Kapsamında Toplanan Veriler (Örn: İşe giriş sağlık testleri, sağlık raporları, İSG Eğitimleri, İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerine ilişkin kayıtlar vb.)

İş İlişkisinin sona ermesinden itibaren 15 Yıl

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

SGK Mevzuatı kapsamında tutulan veriler (Örn: İşe giriş bildirgeleri, pirim/hizmet belgeleri vb.)

İş İlişkisinin sona ermesinden itibaren 10 Yıl

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve İlgili Mevzuat

İş Kanunu Uyarınca: Çalışan ile ilgili Mahkeme/icra bilgi taleplerinin cevaplanması

İş İlişkisinin sona ermesinden itibaren 10 Yıl

4857 Sayılı İş Kanunu ve İlgili Mevzuat

Çalışan Erişim Kısıtlamaları – Active Directory İşlemleri

İş İlişkisinin sona ermesinden itibaren 10 Yıl

4857 Sayılı İş Kanunu ve İlgili Mevzuat

Şirket Ortakları ve Yönetim Kurulu Üyelerine ait Bilgiler (Örn: Huzur hakkı ve Kar payı ödemeleri vb.)

10 Yıl

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

Şirket Ortakları ve Yönetim Kurulu Üyelerine ait Bilgiler (Pay defterinde yer alan kişisel veriler)

Pay Defterinin Saklanma Zorunluluğu Sebebiyle Süresiz

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

Burs ödemesi / Çalışan Avans Ödemesi

10 Yıl

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

İş Başvurusu/Staj Başvurusu/ Başvuru Kabul Edilmediği Takdirde Aday Başvurularına İlişkin Veriler (Örn: CV, Özgeçmiş, Cover Letter, Başvuru Formu vb.)

1 Yıl

Sektörel teamüller geçerli.

Sendikal Faaliyetler Uyarınca İşlenen ve Sendika ile Paylaşılan Kişisel Veriler

10 Yıl

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Çalışanlara Yönelik Kurumsal İletişim Faaliyetleri Uyarınca İşlenen Veriler (Örn: Katılımcı Listesi vb.)

İş İlişkisinin sona ermesinden itibaren 10 Yıl

Sektörel Teamül

Şirket Faaliyetleri Uyarınca, Saklanması Gereken Ticari Defterler, Ticari Defterlerde Yer Alan Kayıtlara Dayanarak Oluşturulan Belgeler, Finansal Tablolar vb. İşlenen Kişisel Veriler

10 Yıl

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

Genel Kurul İşlemleri Uyarınca İşlenen Veriler

10 Yıl

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

Şirketin Taraf Olduğu Sözleşmelerin Kurulması ve İçeriğine İlişkin Kişisel Veriler

10 Yıl

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

Tüketicinin Bilgilendirilmesine ve Cayma Hakkını Kullanabilmesine İlişkin Sesli Veya Elektronik Ortamdaki Bilgiler

3 Yıl

27866 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik

Mal ve Hizmetleri Tanıtmak, Pazarlamak, İşletmesini Tanıtmak ya da Kutlama ve Temenni gibi İçeriklerle Tanınırlığı Artırmak Amacıyla Alıcıların Elektronik İletişim Adreslerine Gönderilen Ticari Elektronik İletilere İlişkin Onay Kayıtları

1 Yıl

29417 Sayılı 15.07.2015 Tarihli Resmi Gazetede Yayınlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında yönetmelik

Mal ve Hizmetleri Tanıtmak, Pazarlamak, İşletmesini Tanıtmak ya da Kutlama ve Temenni gibi İçeriklerle Tanınırlığı Artırmak Amacıyla Alıcıların Elektronik İletişim Adreslerine Gönderilen Ticari Elektronik İletilere İlişkin Onay Kayıtları Dışındaki Veriler

1 Yıl

29417 Sayılı 15.07.2015 Tarihli Resmi Gazetede Yayınlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında yönetmelik

Sözleşmeden Kaynaklı İlişkilerde İşlenen Kişisel Veriler (Örn: Şirket Yetkilisi, Ad Soyad, imza sirküleri vb.)

Sözleşmenin Sona Ermesine Müteakip 10 Yıl

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu

Vergisel Kayıtlara İlişkin Kişisel Veriler

5 Yıl

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu

Fatura/Gider Pusulası/Makbuz gibi Vergi Usul Kanunu Uyarınca Tutulması gereken Belgelerle işlenen Kişisel Veriler

5 Yıl

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu

Ziyaretçilerin Kişisel Verileri

2 Yıl

5651 Sayılı Kanun (Şirketin Wi-Fi Ağına Erişim Sağlayan Ziyaretçiler İçin)

Çalışanların Kişisel Verilerinin Yer Aldığı Ortamlara İlişkin Yaptığı Erişimlerin Log Kayıtları

En Az 2 Yıl Olmak Suretiyle İş Davalarına Konu Olabilmesi Sebebiyle 10 Yıl

5651 Sayılı Kanun Gereği ve TİB (Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı) Yönetmelikleri

Şirket İnternet Ağının Kullanılması, İnternet Giriş ve Uzaktan Bağlantı esnasında İşlenen Trafik Bilgileri (Örn: IP adres, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abone kimlik bilgileri vb.)

2 Yıl

5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Gereğince Satış Sonrası Hizmet Verilmesinin Zorunlu Olması Sebebiyle İşlenen Kişisel Veriler (Örn: Ürün kurulum tarihi, müşteri iletişim bilgileri)

15 Yıl

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 13.06.2014 Tarih ve 29029 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği

Müşteri Bilgilerinden, TTK 82. Maddesi Uyarınca ticari defter ve kayıtlara dayanak teşkil eden faturaların düzenlenmesine ilişkin kişisel veriler

10 Yıl

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

Müşteri İşlem Bilgileri (Müşterilerin Talep/Şikayet/önerilerine İlişkin Çağrı Kayıtları vb.)

 10 Yıl

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu

Potansiyel Müşterilere İlişkin Veriler (Örn: cookies, çerezler, linkedin üzerinden profillemeye ilişkin veriler)

13 Ay

Avrupa Birliği / Sektörel Teamül Uygulaması

Ölmüş Bir Kişinin Kişisel Verileri

En Az 20 Yıl

21.06.2018 Tarih ve 30808 Sayılı Resmi Gazetede yayınlan Kişisel Sağlık verileri Hakkında Yönetmelik

Kişisel veri saklama süreleri ancak bu Politika'nın 8. maddesinde belirtilen yetkili kişiler tarafından değiştirilebilir. Yapılacak bu değişiklikler meşru bir sebebe dayandırılmalıdır.

Şirket olarak, tüm kişisel verilerinize dair periyodik imha işlemini yüzseksen (180) günlük aralıklar içerisinde gerçekleştirmekteyiz.

GÜNCELLEME SIKLIĞI

İşbu Politika belirlenecek olan periyodik imha süre aralığı içerisinde güncellenecektir.

POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ ve YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI

İşbu Politika hazırlandığı tarihten itibaren yürürlükte kalacaktır. Yürürlükten kaldırılmasına karar verilmesi halinde, Politika'nın ıslak imzalı eski nüshaları Yönetim Kurulu Kararı ile iptal edilerek (iptal kaşesi vurularak veya iptal yazılarak) imzalanır ve en az 5 yıl süre ile Paytrek tarafından saklanır.