KVK BİLGİLENDİRME METNİ

Paytrek Ödeme Kuruluşu Hizmetleri A.Ş. ("Paytrek" veya "Şirketimiz") olarak, https://www.paytrek.com.tr ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelerine ("KVK mevzuatı") uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.

Şirketimizin KVK mevzuatından doğan aydınlatma yükümlülüğü kapsamında siz www.paytrek.com.tr ziyaretçilerimizi, işbu Paytrek İnternet Sitesi KVK Bilgilendirme Metni ("Bilgilendirme Metni") ile bilgilendirmek isteriz.

Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla ve hangi yollarla elde ediyor ve işliyoruz?

Şirketimiz www.paytrek.com.tr adresini ziyaret etmenizle birlikte kişisel veri niteliğindeki trafik verilerinizi işlemeye başlamaktadır. Trafik verileriniz dahil olmak üzere aşağıda belirttiğimiz kişiler verileriniz yine aşağıda açıkladığımız amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ve fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle KVK mevzuatına uygun olarak Şirketimiz tarafından işlenmektedir.

Kişisel Veriniz

Şirketimize Ulaştığı Ortam

İşleme Amacımız/Amaçlarımız

E-posta adresi ve e-posta içeriğinde paylaşılan kişisel bilgiler

[email protected]

Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikâyet, soru ve önerilerinize cevap verebilmek için

Ad-soyad, e-posta adresi, telefon numarası ve mesaj içeriğindeki diğer kişisel bilgiler

https://www.paytrek.com.tr/contact.html

Üyelik taleplerinize geri dönüş yapabilmek

Trafik verisi

www.paytrek.com.tr

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemelerinden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek

Çerez Verisi

www.paytrek.com.tr

Kullanıcının hangi site üzerinden tarafımıza ulaştığı

Kişisel verileriniz kimlerle hangi amaçlarla paylaşılmaktadır?

Şirketimize ait Bilgi Teknolojileri Birimi, bilgi teknolojileri süreçlerimizi Paytrek Ödeme Kuruluşu Hizmetleri A.Ş. talimatları kapsamında yürütmekte ve yönetmektedir. Dolayısıyla, Şirketimiz kişisel verilerinizin güvenliğini en iyi şekilde sağlayarak muhafaza edilmesi amacıyla sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla KVK mevzuatına uygun olarak paylaşmaktadır.

Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılıyor mu?

Kişisel verileriniz yurt dışında mukim üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Kişisel verilerinizin güvenliği, muhafazası ve imhası

Kartlı Ödeme Endüstrisi Veri Güvenlik Standardı (PCI DSS) sertifikasına haiz olan Şirketimiz veri güvenliğine ve mahremiyeti konusunda farkındalığı oldukça yüksektir.

Kişisel verilerinize yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini, kişisel verilerinizin hatalı işlenmesini, ifşa edilmesini, hukuka uygun olmayan sebeplerle değiştirilmesini/silinmesini önlemek, korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla Şirketimiz KVK mevzuatı uyarınca gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alır.

Kişisel verileriniz Paytrek'in yurtiçinde yer alan sunucularında yukarıda belirtilen işleme amaçları için gerekli olan süre ve her halükarda yasal düzenlemelerde belirtilen kanuni zaman aşımı süreleri (azami 10 yıl) boyunca muhafaza edilmektedir. Anılan sürelerin sona ermesi halinde Şirketimizin Veri Güvenliği kapsamında yer alan Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda KVK mevzuatına uygun olarak Paytrek'in anılan ortamlarından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Paytrek'in sunucularına ve/veya diğer sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerinizin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi/ifşası durumunda, Şirketimiz sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nu derhal bilgilendirir.

Bilgi Edinme Hakkınız

KVK Kanunu'nun 11. maddesi kapsamında, Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin; (i) işlenip işlenmediğini öğrenme; (ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iii) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme; (iv) KVK Kanunu'nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme; (v) kişisel verilerinizin KVK Kanunu'nun 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik / yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; (vi) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (vii) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Bilgi Edinme Formunu Şirketimizin KVK Yetkilisinden temin edebilirsiniz

Talepleriniz

KVK Yetkilisi:

İsim Soyisim: Emre Ozan Ünaldı

Tel: 0212 807 03 48

E-Posta: [email protected]

İşbu Bilgilendirme Metni, değişen süreçlerimiz dolayısıyla KVK mevzuata uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. Otomatik e-posta gönderim listemizde yer alıyorsanız, güncellemelerimiz size e-posta yolu ile bildirilecektir. Otomatik e-posta gönderim listemizde yer almıyor iseniz güncellemeler için sitemizi ziyaret etmenizi rica ederiz.

Paytrek Ödeme Kuruluşu Hizmetleri A.Ş.